Profile

Organization Chart

Auditing Function Auditing Function
Executive Function Executive Function
Advisory Function Advisory Function
Auditors
 • Masayoshi Matsuo
 • Masatoshi Yasugi
Directors
 • Hiroo Okazaki
 • Ken Takeda
 • Masahiro Inoue
 • Kazuhito Kondo
 • Yuka Yashiro
 • Norimasa Yoshida
Trustees
 • Noriko Ue
 • Masahito Kakegawa
 • Koji Kuraoka
 • Takeo Goto
 • Kichiro Tsuchino
 • Yoshihisa Miyamoto
Screening Committee
 • Shoji Ito
 • Shuya Kaneko
 • Sukehiro Shiomi
 • Yoshiyuki Saito
 • Yuzo Toga
 • Takashi Fujita

Directors, Auditors and Trustees MembersAs of Apr 13, 2020

Directors, Auditors

Chairperson Hiroo Okazaki Part time Hiroo Okazaki Part time
Managing Director Ken Takeda Part time Ken Takeda Part time
Director Masahiro Inoue Part time Masahiro Inoue Part time
Kazuhito Kondo Part time Kazuhito Kondo
Yuka Yashiro Part time Yuka Yashiro Part time
Norimasa Yoshida Part time Norimasa Yoshida Part time
Auditor Masayoshi Matsuo Part time Masayoshi Matsuo Part time
Masatoshi Yasugi Part time Masatoshi Yasugi Part time

Trustee

Trustee Noriko Ue Part time Noriko Ue Part time
Masahito Kakegawa Part time Masahito Kakegawa Part time
Koji Kuraoka Part time Koji Kuraoka Part time
Takeo Goto Part time Takeo Goto Part time
Kichiro Tsuchino Part time Kichiro Tsuchino Part time
Yoshihisa Miyamoto Part time Yoshihisa Miyamoto
TOP